Handledning

KRUMELURUM

ETT RUM ATT KLURA I

KrumeluRum

Handledning - Arbetsgrupper - Familjehem

BALANS I LIVET

ARBETSGRUPPER

FAMILJEHEM

Jag handleder arbetgrupper både i processhandledning och i ärendehandledning.

 

Att arbeta med processhandlening innebär att vi under handledningen jobbar med samspelet mellan individerna i gruppen. Att medvetandegöra hur gruppen fungerar och då skapa möjligheter till medvetna val för hur gruppen önskar fungera nu och  i framtiden.


Vid större grupper samarbetar jag med en eller flera kollegor som också är gestaltterapeuter.


När jag arbetar med ärendehandlening i  arbetsgrupper så är det grupper från företag och kommuner som själva arbetar med barn och föräldrar. Det kan vara socialsekreterare, behandlingspersonal, pedagoger eller andra. Mitt fokus då är samspel och anknytningsteori.


Många handlednigsgrupper innehåller element av både processhandledning och ärendehandledning
Att vara familjehem innebär mycket glädje men kan också innebära stora svårigheter.


De allra flesta barn som placeras i familjehem har med sig traumatiska upplevelser i bagaget. Det innebär att de har tillägnat sig strategier för att hantera den stress och de kraftiga känslor som uppstått vid de traumatiska händelserna.


Dessa strategier har varit funktionella i den miljö barnet har befunnit sig i men fungerar ofta väldigt dåligt i en annan miljö. Det kan visa sig som konstiga och motsägelsefulla beteenden hos barnet i famljehemmet eller i skolan. Barnet kan bete sig oförusägbart, ofta impulsivt och kan ibland inte minnas vad det var som utlöste deras reaktion.


Som vuxen kan man tolka barnets beteenden och handlingar som manipulation eller som att barnet talar osanning när det istället handlar om inlärda strategier för att skydda sig då barnet inte lärt sig något annat sätt att minska sin stress och reglera sina affekter.

Barnets beteenden kan också framkalla känslor och beteenden hos den vuxne som han/hon nte känner igen hos sig själv och som kan vara skrämmande.


Jag handleder familjehem med målet att hjälpa de vuxna att tolka barnets beteende i ljuset av affektreglering och anknytningsteorin och att förstå sina egna reaktioner på barnets beteende.

Syftet är att öka möjligheterna för barn och familjehem att samarbeta och utveckla en tillitsfull relation till varandra där barnet kan lära sig nya strategier för att reglera sina affekter.

Copyright 2021© All Rights Reserved